Commanderij College
Zoeken


  Schoolmaatschappelijk werk

  De schoolmaatschappelijk werker biedt psychosociale hulpverlening aan leerlingen en hun ouders en heeft een consultatiefunctie voor docenten, mentoren, vertrouwenspersonen, team-internbegeleiders en teams. Dit ter vergroting van de kansen van leerlingen om hun schoolopleiding zo goed mogelijk te volgen en deze met positief resultaat af te ronden.

  Mogelijke invloeden op de leerling worden door de schoolmaatschappelijk werker geïnventariseerd. Denk hierbij aan invloeden van de gezinssituatie, de maatschappelijke situatie of etnische achtergrond, de invloed van leeftijdgenoten, de leefomgeving of de invloed van het pedagogisch klimaat op school. Door kortdurende hulpverlening probeert de schoolmaatschappelijk werker de situatie van de leerling positief te beïnvloeden. Dit wordt altijd gedaan in samenwerking met de ouders en de leerling zelf. Wanneer de inzet van schoolmaatschappelijk werk niet toereikend blijkt, wordt er gezorgd voor toeleiding naar speciale of geïndiceerde zorg buiten school.

  De schoolmaatschappelijk werker maken deel uit van het zorgteam van de school. Daarnaast is het schoolmaatschappelijk werk van het Commanderij College onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en neemt zij deel aan diverse vormen van overleg aangaande Jeugd binnen de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. Het schoolmaatschappelijk werk deelt haar verantwoordelijkheid in de zorg voor leerlingen met partijen als het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, GGZ en Leerplicht. Ook heeft de schoolmaatschappelijk werker contact met externe hulpverlenende instanties en participeert zij in het digitaal landelijk signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

  Bereikbaarheid    
  Maandag  locatie havo/vwo Gemert 
  Dinsdag locatie vmbo Gemert
  Donderdag      locatie vmbo Gemert  
  Op afspraak locatie vmbo Laarbeek  

  Aanmelden van leerlingen bij het schoolmaatschappelijk werk verloopt via de mentor, teamintern begeleider of het team. Op vmbo Laarbeek werkt de schoolmaatschappelijk werker op afspraak. Tijdens schoolvakanties maakt de schoolmaatschappelijk werker – indien nodig – afspraken ter overbrugging met leerlingen en/of ouders en externe instanties.

  Buiten bovenstaande tijden kunnen leerlingen en hun ouders – net als elke burger – een beroep doen op de bereikbaarheidsdiensten van reguliere externe hulpverleningsinstanties als Centrum voor Jeugd en Gezin, Algemeen Maatschappelijk Werk en GGZ.

   
  Mevrouw Noortje Verhagen
  vhn@commanderijcollege.nl