Commanderij College
Zoeken


    Zorgstructuur

    Uitgangspunt op onze school is dat de begeleiding aan leerlingen op de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van docenten, ouders, leerling en schoolorganisatie. Wij hechten daarbij waarde aan een systematische aanpak en maken gebruik van deskundigen. Waar nodig wordt het advies gevraagd van het intern zorgteam of van buitenschoolse deskundigen (in overleg met ouders). 

    Als het met reguliere of dagelijkse begeleiding op school niet is gelukt om bepaalde problemen op te lossen, kan de mentor samen met de team intern begeleider advies vragen aan het intern zorgteam. Het intern zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, ambulant begeleider en eventueel externe deskundigen op afroep. Het zorgteam komt wekelijks bij elkaar. Het zorgteam geeft advies wat kan bestaan uit een handelingsadvies aan de mentor en/of het inzetten van een van de leden van het zorgteam ter ondersteuning. Eventueel kan verwezen worden naar externe instanties. Wanneer blijkt  dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school binnen de basisondersteuning kan bieden, wordt er extra ondersteuning aangevraagd bij het samenwerkingsverband.  De leden van deze onafhankelijke commissie zoeken naar de best mogelijke onderwijsondersteuning voor de leerling in overleg met school en ouders.