Commanderij College
Zoeken


  Sociale veiligheid

  Sociale (on)veiligheid
  Het begrip sociale (on)veiligheid wordt gebruikt voor de ervaring van (on)veiligheid van een individu veroorzaakt door menselijk handelen. We maken daarbij onderscheid tussen objectieve sociale onveiligheid (daadwerkelijk slachtofferschap als gevolg van handelingen van anderen), en subjectieve sociale onveiligheid (zorgen over of angst voor slachtofferschap). Onveiligheid of het gevoel hebben dat het onveilig is in de buurt, kan ervoor zorgen dat mensen worden belemmerd in hun sociale bezigheden.
  Bron: Regionaal Kompas

  Op welke manier is de sociale veiligheid ingebed in onze missie/visie?
  Op het Commanderij College gaan wij uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Dat betekent dat wij discriminatie en pesten niet tolereren en dat wij erop toezien dat dit wordt nageleefd.

  In de missie/visie van het Commanderij College wordt in de kernkwaliteiten genoemd dat wij “een goed leef-, leer- en werkklimaat creëren in een algehele sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect voor elkaar”. Wij vinden dit belangrijk omdat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen voelen.
  Wij willen sociale veiligheid op twee manieren bereiken: preventief en curatief. Curatief betekent dat wij, samen met leerlingen en ouders/verzorgers, in actie komen als leerlingen zich onveilig voelen. Ons pestprotocol geeft daarvoor de stappen aan. Preventief besteden we veel aandacht aan sociaal emotionele vorming van de leerling en groepsvorming in de klas. We ondersteunen de mentor om dit proces vorm te geven. Daarnaast weet elke leerling welk gedrag er van hem/haar verwacht wordt. In de klas wordt aandacht besteed aan de gangbare normen/waarden en gedragsverwachtingen hangen zichtbaar in de school.