Commanderij College
Zoeken


  Schoolkosten en leermiddelen

  Boekenfonds
  Ouders hoeven niet voor boeken te betalen. De overheid betaalt de kosten daarvan rechtstreeks aan de school. De boeken worden dus gratis aan de leerlingen verstrekt.De overheidsmiddelen worden eenmaal verstrekt; wanneer leerlingen tijdens een schooljaar overstappen (naar een ander profiel of naar een ander niveau), staan er geen extra middelen vanuit de overheid tegenover. De leerling heeft bij een dergelijke overstap wel een ander boekenpakket nodig; dit levert voor de school dus extra kosten op. In het geval er gedurende het schooljaar sprake is van een overstap naar een lager niveau of een ander profiel, dan zullen deze kosten bij de ouders in rekening worden gebracht. Extra kosten als gevolg van tussentijdse opstroom, het volgen van een vak op een hoger niveau en zij-instroom (instroom gedurende het schooljaar) zal niet in rekening worden gebracht. De boeken moeten aan het einde van het schooljaar weer in goede staat worden ingeleverd. Eventuele schade of vermissing moet betaald worden. De boeken blijven eigendom van de school. Om beschadiging zoveel mogelijk tegen te gaan, dienen de boeken aan het eind van de tweede schoolweek te zijn gekaft. 

  Het boekenpakket bestaat uit een pakket leerboeken en een pakket werkboeken. Na ontvangst van het boekenpakket wordt de leerling verzocht het pakket op juistheid en aantallen te controleren. Klachten over afwijkingen kunnen gemeld worden bij van Dijk of bij mevrouw Oomens. Daarna is de boekenlijst definitief.
  Volgt uw kind volgend schooljaar onderwijs op het Commanderij College en heeft u de week voor aanvang van het schooljaar geen bericht van het boekenfonds ontvangen, stuur dan een e-mail naar het boekenfonds onder vermelding van de naam van de leerling en het leerlingnummer.   

  Schoolkosten
  De bijdrage voor de vrijwillige schoolkosten bestaat uit twee onderdelen, eventueel aangevuld met specifieke kosten.    

  1. Niet-subsidiabele kosten
   Deze kosten zijn  € 50. Daaronder vallen bijvoorbeeld introductiedagen voor brugklassen, sinterklaasvieringen, carnaval, dag van de taal, sporttoernooien, open podium, vakkanjerwedstrijden, universiteitsbezoek, diploma-uitreiking en collectieve verzekeringen.
  2. Bijdrage ouderraad
   De vrijwillige bijdrage aan de ouderraad is € 3,50. Dit is een bijdrage ter ondersteuning van het werk van de ouderraad ten behoeve van leerlingen en ouders.          

  Voor alle bedragen die ouders/verzorgers aan school betalen, wordt het programma WIS Collect gebruikt. Ouders worden met behulp van dit programma via e-mail uitgenodigd om een bestelling te plaatsen waarna ze een digitale factuur ontvangen die ze kunnen betalen via iDeal of een overschrijving. Download hier de handleiding voor ouders over WIS Collect. U kunt ook kennismaken met WIS Collect door een filmpje te bekijken waarin uitleg gegeven wordt over het programma. Klik hier om het filmpje te bekijken. 

  Specifieke kosten
  Voor de leerlingen van de vmbo-afdelingen zijn dit de kosten van de specifieke kleding, schoeisel, gereedschappen en/of materialen. Ook excursies die een verwantschap hebben met de afdeling van de leerling zoals de bouwbeurs voor de leerlingen bouwtechniek of de cultuurdagen voor 5 atheneum zullen (indien van toepassing) apart per keer in rekening worden gebracht. Leerlingen kunnen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) zelf bepalen of ze aan deze activiteit deelnemen. ‘Thuisblijvers’ krijgen een alternatief rooster.

  Stichting Leergeld
  Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten; ze komen aan de zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club. De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Soms bestaat de hulp uit:

  • Het wijzen op wettelijke mogelijkheden.
  • In andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningennoodzakelijk.
  • Er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting.      

  Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk contact opgenomen worden met Leergeld Gemert e.o. via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl.

  Stichting Leergeld Gemert e.o.
  Postbus 116
  5420 AC Gemert
  T: 06 50979725
  E: leergeldgemert@gmail.com    

  Verzekeringen/aansprakelijkheid

  De school heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering, een (school)reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering incl. stages en leerwerktrajecten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt allen die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.    

  Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

  • De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout.
  • Een leerling die tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor.
  • De school c.q. het schoolbestuur is niet (zondermeer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld tijdens de gymles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.
  • De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouder(s)/verzorger(s)) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.         

  Groepsaansprakelijkheid
  Als een groepje leerlingen schade veroorzaakt, dan zal de school alle leden van de groep voor gelijke delen aansprakelijk stellen voor de gehele schade, tenzij de omstandigheden van het schadegeval een andere verdeling rechtvaardigen.