Commanderij College
Zoeken


Passend onderwijs

Het Commanderij College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Helmond-Peelland VO. SWV Helmond-Peelland VO biedt leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoveel mogelijk ondersteuning binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school. Dit gebeurt in overleg met de ouders en de leerlingen.

Met de invoering van passend onderwijs binnen het Commanderij College is de school de plaats waar problemen van leerlingen gesignaleerd en besproken worden. De samenwerking van de school met jeugdzorg is hierbij veel intensiever. We zorgen voor een adequate opleiding voor personeelsleden. Omdat we beseffen dat niet iedere school alle specialismen in huis kan hebben, wordt binnen het regionaal samenwerkingsverband per school geïnventariseerd wie welk ondersteuningsprofiel heeft. Het creëren van een dekkend aanbod is daarbij het uitgangspunt. De invoering van het passend onderwijs op het Commanderij College zien wij als een kans om onze begeleiding te optimaliseren. We streven er dan ook naar dat de invoering van passend onderwijs uiteindelijk door alle betrokkenen als een verrijking wordt ervaren.